好文詩網_古詩文大全鑒賞

[傷感古詩詞]

(2人評價) 5

朝代:現代

作者:好詩文網

 

好詩文整理出傷感古詩詞大全

傷感古詩詞
撩亂春愁如柳絮。悠悠夢里無尋處  作者:馮延巳
出自宋代詩人馮延巳<鵲踏枝·幾日行云何處去  Tune: Butterflies over Flowers> jǐ rì háng yún hé chù qù 幾日行云何處去?Where have you gone like cloud from day to day wàng què guī lái 忘卻歸來,Forgetting to come homeward way? bú dà...


淚眼問花花不語,亂紅飛過秋千去  作者:歐陽修
出自宋代詩人歐陽修<蝶戀花·庭院深深深幾許 Tune: Butterflies over Flowers > tíng yuàn shēn shēn shēn jǐ xǔ 庭院深深深幾許?Deep, deep the courtyard where he is, so deep. 中仄中平平仄仄。 yáng liǔ duī yā 楊柳堆煙,It's veiled by s...


“卻倚緩弦歌別緒,斷腸移破秦箏柱” 作者:晏幾道
出自宋代詩人晏幾道<蝶戀花·夢入江南煙水路 Tune: Butterflies over Flowers> mèng rù jiāng nán yān shuǐ lù 夢入江南煙水路,I dreamed of roving on the southern river shore, háng jìn jiāng nán 行盡江南,However far I might go, bú yǔ lí...


三更月。中庭恰照梨花雪"  作者:賀鑄
出自宋代詩人賀鑄<憶秦娥·子夜歌 Tune: Song of a Fair Maiden - Midnight Song> sān gèng yu 三 更 月,The moon at midnight zhōng tíng qià zhào lí huā xuě 中 庭 恰 照 梨 花 雪。Shines in mid-court on pear blossoms white. lí huā xuě 梨 花 雪...


東亭南館逢迎地,幾醉紅裙"  作者:賀鑄
出自宋代詩人賀鑄<羅敷歌采桑子·五之五 Tune: Song of Picking Mulberries> dōng tíng nán guǎn féng yíng dì 東 亭 南 館 逢 迎 地,Inns and pavilions are places to meet and part. jǐ zuì hóng qún 幾 醉 紅 裙?How often drunk with a sweetheart? ...


凈拂床砧夜搗衣" 作者:賀鑄
出自宋代詩人賀鑄<搗練子·夜搗衣 Tune: Song of the Washerwoman - Pounding Clothes at night> shōu jǐn zì 收 錦 字,I leave the loom xià yuān jī 下 鴛 機。With embroidered brocade; jìng fú chuáng zhēn yè dǎo yī 凈 拂 床 砧 夜 搗 衣。Cl...


斜月下,北風前。萬杵千砧搗欲穿"  作者:賀鑄
出自宋代詩人賀鑄<搗練子·夜如年 Tune: Song of the Washerwoman - An endless night> xié yuè xià 斜 月 下,Under the slanting moon, běi fēng qián 北 風 前。In northern wind alone, wàn chǔ qiān zhēn dǎo yù chuān  萬 杵 千 砧 搗 欲 穿。...


紅藕香殘玉簟秋" 作者:李清照
出自宋代詩人李清照<一剪梅·紅藕香殘玉簟秋 Tune: A Twig of Mume Blossoms> hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū 紅 藕 香 殘 玉 簟 秋。Fragrant pink lotus fade; autumn chills mat of jade. qīng jiě luó shang 輕 解 羅 裳,My silk robe doffed, I fl...


莫許杯深琥珀濃"  作者:李清照
出自宋代詩人李清照<浣溪沙·莫許杯深琥珀濃 Tune: Silk-Washing Stream> mò xǔ bēi shēn hǔ pò nóng 莫 許 杯 深 琥 珀 濃,don't fill my cup with amber wine up to the brim! wèi chéng chén zuì yì xiān róng 未 成 沉 醉 意 先 融。Before I'm...


物是人非事事休" 作者:李清照

出自宋代李清照<武陵春·春晚 Tune: Spring in Peach-Blossom Land> fēng zhù chén xiāng huā yǐ jìn 風 住 塵 香 花 已 盡,Sweet flowers fall to dust when winds abate. rì wǎn juàn shū tóu 日 晚 倦 梳 頭。Tired, I won't comb my hair for it is late. ...


風住塵香花已盡,日晚倦梳頭  作者:李清照
出自宋代女詩人李清照的<武陵春·春晚 Tune: Spring in Peach-Blossom Land Author> 風住塵香花已盡,Sweet flowers fall to dust when winds abate. 日晚倦梳頭。Tired, I won't comb my hair for it is late. 物是人非事事休。Things are the same, bu...


庭院深深深幾許,楊柳堆煙,簾幕無重數  作者:歐陽修
出自宋代歐陽修<蝶戀花 Tune: Butterflies over Flowers> tíng yuàn shēn shēn shēn jǐ xǔ  庭院深深深幾許?Deep, deep the courtyard where he is, so deep. yáng liǔ duī yān  楊柳堆煙,It's veiled by smokelike willows heap on heap. lián mù...


“天階夜色涼如水,坐看牽??椗摇?nbsp; 作者:杜牧
出自唐代詩人杜牧<秋夕> yín zhú qiū guāng lěng huà píng 銀燭秋光冷畫屏,Autumn has chilled the painted screen in candlelight; qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng 輕羅小扇撲流螢。A palace maid uses a fan to catch fireflies. tiān jiē yè sè liá...


郎袍應已舊 顏色非長久  作者:張先
出自宋代詩人張先<菩薩蠻·憶郎還上層樓曲 Tune: Buddhist Dancers > yì láng hái shàng céng lóu qǔ 憶郎還上層樓曲,Missing my lord, I lean on railings of the tower; lóu qián fāng cǎo nián nián lǜ 樓前芳草年年綠。From year to year sweet ...
傷感古詩詞

若有知音見采,不辭遍唱陽春  作者:晏殊
出自宋代詩人晏殊<山亭柳·贈歌者 Tune: Willow by Mountainside Pavilion > jiā zhù xī qín 家住西秦,My home was in the west; dǔ báo yì suí shēn 賭薄藝隨身。I'd vie in talents with the songstress best. huā liǔ shàng  花柳上,Like blo...


憑欄人·閨怨  作者:王元鼎
垂柳依依惹暮煙,素魄娟娟當繡軒。妾身獨自眠,月圓人未圓。啼得花殘聲更悲,叫得春歸郎未知。杜鵑奴倩伊,問郎何日歸?...

谷風作者:佚名
習習谷風,以陰以雨。黽勉同心,不宜有怒。采葑采菲,無以下體?德音莫違,及爾同死。 行道遲遲,中心有違。不遠伊邇,薄送我畿。誰謂荼苦,其甘如薺。宴爾新婚,如兄如弟。 涇以渭濁,湜湜其沚。宴爾新婚,不我屑以。...


伯兮
伯兮朅兮,邦之桀兮。伯也執殳,為王前驅。 自伯之東,首如飛蓬。豈無膏沐?誰適為容! 其雨其雨,杲杲出日。愿言思伯,甘心首疾。 焉得諼草?言樹之背。愿言思伯。使我心痗。...節婦吟·寄東平李司空師道  作者:張籍
君知妾有夫,贈妾雙明珠。感君纏綿意,系在紅羅襦。妾家高樓連苑起,良人執戟明光里。知君用心如日月,事夫誓擬同生死。還君明珠雙淚垂,何不相逢未嫁時。...


后庭花·一春不識西湖面 作者:許棐
一春不識西湖面。翠羞紅倦。雨窗和淚搖湘管。意長箋短。 知心惟有雕梁燕。自來相伴。東風不管琵琶怨。落花吹遍。...


閨怨 / 怨詩 作者:張纮
去年離別雁初歸,今夜裁縫螢已飛。征客近來音信斷:不知何處寄寒衣?...


秋夜曲·丁丁漏水夜何長  作者:張仲素
丁丁漏水夜何長,漫漫輕云露月光。 秋壁暗蟲通夕響,寒衣未寄莫飛霜。...


春閨思 作者:令狐楚
戴勝飛晴野,凌澌下濁河。春風樓上望,誰見淚痕多。...


浣溪沙·樓倚春江百尺高  作者:張先
樓倚春江百尺高。煙中還未見歸橈。幾時期信似江潮。 花片片飛風弄蝶,柳陰陰下水平橋。日長才過又今宵。...


蝶戀花·夢入江南煙水路 作者:晏幾道
夢入江南煙水路。行盡江南,不與離人遇。睡里消魂無說處。覺來惆悵消魂誤。 欲盡此情書尺素。浮雁沈魚,終了無憑據。卻倚緩弦歌別緒。斷腸移破秦箏柱。...


春思  作者:皇甫冉
鶯啼燕語報新年,馬邑龍堆路幾千。家住層城臨漢苑,心隨明月到胡天。機中錦字論長恨,樓上花枝笑獨眠。為問元戎竇車騎,何時返旆勒燕然。...


宮詞 / 宮中詞  作者:朱慶馀
寂寂花時閉院門,美人相并立瓊軒。 含情欲說宮中事,鸚鵡前頭不敢言。...


玉樓春·別后不知君遠近  作者:歐陽修
別后不知君遠近。觸目凄涼多少悶。漸行漸遠漸無書,水闊魚沈何處問。 夜深風竹敲秋韻。萬葉千聲皆是恨。故欹單枕夢中尋,夢又不成燈又燼。...


攤破浣溪沙·菡萏香銷翠葉殘  作者:李璟
菡萏香銷翠葉殘,西風愁起綠波間。還與韶光共憔悴,不堪看。細雨夢回雞塞遠,小樓吹徹玉笙寒。多少淚珠何限恨,倚欄干。...

小桃紅·春閨怨  作者:喬吉
玉樓風迕杏花衫,嬌怯春寒賺。酒病十朝九朝嵌。瘦巖巖,愁濃難補眉兒淡。香消翠減,雨昏煙暗,芳草遍江南。...


春怨 / 伊州歌  作者:金昌緒
打起黃鶯兒,莫教枝上啼。啼時驚妾夢,不得到遼西。...


菩薩蠻·山亭水榭秋方半  作者:朱淑真
山亭水榭秋方半。鳳幃寂寞無人伴。愁悶一番新。雙蛾只舊顰。 起來臨繡戶。時有疏螢度。我謝月相憐。今宵不忍圓。...

君子于役
君子于役,不知其期。曷至哉?雞棲于塒。日之夕矣,羊牛下來。君子于役,如之何勿思!君子于役,不日不月。曷其有佸?雞棲于桀。日之夕矣,羊牛下括。君子于役,茍無饑渴?...

白華
白華菅兮,白茅束兮。之子之遠,俾我獨兮。 英英白云,露彼菅茅。天步艱難,之子不猶。 滮池北流,浸彼稻田。嘯歌傷懷,念彼碩人。 樵彼桑薪,卬烘于煁。維彼碩人,實勞我心。 鼓鐘于宮,聲聞于外。念子懆懆,視我邁邁...


閨怨  作者:徐彥伯
征客戍金微,愁閨獨掩扉。塵埃生半榻,花絮落殘機。 褪暖蠶初臥,巢昏燕欲歸。春風日向盡,銜涕作征衣。...

推薦閱讀:

[傷感古詩詞]

本文圖片皆有版權,未經允許,禁止轉載,文章鏈接:
http://www.4505008.buzz/view.php?id=76979


精彩推薦

好詩文網的古詩大全

作者介紹

好詩文網
好詩文網 好詩文網www.4505008.buzz創建于2013年,網站成立至今一直專注于提供有價值文學服務、涵蓋古典文學。古詩,詞,對聯,成語等,并且是公益性質的網站,我們的初衷是讓文學習愛好者更方便找到文學資料。
該文章的內容是好詩文網的編輯精心為您整理,希望您對有多幫助!.?

好詩文網詩詞名言

 • 詠甘蔗

  綠陣連煙垠,風雨化精節。玉露含青紫,沁徹哲人心。

 • 賀董老六三大壽并步原韻<1978年2月>

  人生幸福壽為先, 況遇新春勝利年。 革命高潮連海外, 民軍蜂起接滇邊。

 • 挽舟者歌

  我兄征遼東,餓死青山下。今我挽龍舟,又阻隋堤道。方今天下饑,路糧無些小。前去三千程,此身安可保!寒骨枕荒沙,幽魂泣煙草。悲損門內妻,望斷吾家老。安得義男兒,焚此無主尸。引其孤魂回,負其白骨歸!

 • 漢朝皇帝列表

  以下是兩漢皇帝表,包括西漢皇帝表,和東漢皇帝表。其中新朝,和更始玄漢王朝也列于其中。 在西漢和東漢這個時間跨度里,共有兩位杰出女性,一位是西漢開國皇帝劉邦的妻子被人們所認為很惡毒的呂雉, 另一位是與其正好相反的東漢開國皇帝劉秀的妻子,光烈皇后 

 • 寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來

  寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。 賞析 寶劍的銳利刀鋒是從不斷的磨礪中得到的,梅花飄香來自它度過了寒冷的冬季。喻義要想擁有珍貴品質或美好才華等是需要不斷的努力、修煉、克服一定的困難才能達到的。 意思相近的名句:

猜您喜歡的分類:
东北麻将怎么玩 群英会中奖规则和奖金 财神捕鱼放水规律 麻将的基本打法图解 福利彩票不能网上买了 广西快乐十分网上投注 山西新十一选五推荐号码 手机捕鱼外挂通用版 贵阳捉鸡麻将冲锋鸡 棋牌手游外挂是假的吗 五分彩怎么看中奖啊 辽宁35选七的走势图 江西11选五什么时候开始 免费单机捕鱼达人下载 熊猫麻将血战到底下 哈尔滨麻将下载到手机 江苏快三玩法技巧规律